Höjd pensionsålder
2017-11-16
Nu är en överenskommelse nära mellan regeringen och alliansen om nya höjda pensionsåldrar. Det sannolika resultatet av överenskomelsen är att pensionsåldern i ett första steg höjs med något år. Vi tror att gränsen för den statliga pensionen kommer att höjas från 61 till 63 år och gränsen för hur länge LAS ska gälla stiger från 67 till 69 år.
2017-11-10Mer info
Nu fins det en film som översiktligt beskriver hur lönekartläggningen fungerar i Crona Lön. Följ länken!
2017-11-09Mer info
En mässa för er som arbetar med lön & personal
På HR-Dagen i Göteborg får ni en heldag med god mat och utmärkt service. En mässa där vi på DataVara ställer ut tillsammans med ett 15-tal andra företag som alla vänder sig till er som arbetar som löneförättare, personalchef, HR-chef eller VD. Under dagen kan ni lyssna till föredrag som förhoppningsvis ger er nya tankar att ta med hem till er arbetsplats.

Dagen, inklusive måltider, är helt kostnadsfri för er som besökare. Detta är ett unikt tillfälle för er som arbetar med lön och personal att tillbringa en både rolig och lärorik dag tillsammans med kollegor och leverantörer till branschen. Klicka på länken ovan och anmäl ert deltagande innan den 20 november!

Datum: 2017-11-24
Tid: 09:00-15:00
Plats: Radisson Blu, Göteborg
Fler företag omfattas av kraven på tillgänglighet
2017-11-09
Företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska nu också omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla frisörer och restauranger.

I dag finns det ett undantag i diskrimineringslagen för den här typen av företag. Det är företag som många möter i sin vardag och riksdagen anser därför att ändringen är viktig för att öka jämlikheten och delaktigheten i samhället. Ändringen innebär att personer med funktionsnedsättning får ett ökat skydd mot diskriminering.

Lagändringen börjar gälla den 1 maj 2018.
2017-11-06Mer info
Karensavdraget ska i princip motsvara karensdagen beloppsmässigt. Ett karensavdrag föreslås även i lagen om sjuklön och det ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. I socialförsäkringsbalken föreslås karensavdraget utgöra en kalenderdagsberäknad sjukpenningdag. Om sjukpenningen ska arbetstidsberäknas föreslås ett karensavdrag motsvarande 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning.

Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete berörs inte av de föreslagna regeländringarna i egenskap av egenföretagare. Syftet med ett införande av ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Vidare är syftet med ett karensavdrag att avdraget blir detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
2017-11-02Mer info
Ny har vi tagit fram två nya blanketter som är anpassade efter arbetsgivarorganisationen Vistias anställningsavtal. De finns på hemsidan för en kostnadsfri nedladdning och import till Crona Dokument och Dokumenpanelen i Crona Lön.
2017-10-19Mer info

Vi välkommnar Timewave som ny programvara som kan exportera via PAXml. Så här presenterar de sig:

"TimeWave är ett komplett affärssystem utvecklat för tjänsteföretag med anställda på fält som t.ex. rut- och städbranschen. Systemet är uppbyggt efter den naturliga affärsprocessen med kundbokningar och schemaläggning i ena änden över tidrapportering från de anställda på fältet till skattereduktion, kundreskontra och statistik i den andra. Systemet har ett stort fokus på slutkunden med SMS-funktionalitet samt ett kraftfullt API som medger integration med andra system som exempelvis den egna hemsidan för att där t.ex. erbjuda en kundportal eller ta emot bokningar och förfrågningar som sedan automatisk överförs till TimeWave."

(Notera att vi på DataVara AB inte testar eller går i god för att informationen som exporteras är korrekt och riktig. Detta är endast en notis om att leverantören uppger sig kunna exportera i PAXml format.)
2017-10-18Mer info

Vi välkommnar Timekeeper som ny programvara som kan exportera via PAXml. Så här presenterar de sig:

"Den enkla lösningen för att tidredovisa och hålla ordning på timmar och artiklar i era projekt. Tidrapportera med Timekeeper så har ni även underlag för närvaro, frånvaro, flex, övertid, utlägg, mil och traktamenten. Lägg tiden på rätt saker och låt Timekeeper skapa faktura- och löneunderlag till program ni redan använder."

(Notera att vi på DataVara AB inte testar eller går i god för att informationen som exporteras är korrekt och riktig. Detta är endast en notis om att leverantören uppger sig kunna exportera i PAXml format.)
2017-10-10Mer info
Ni missar väl inte vår LSS-kurs i Stockholm den 8-9 november.

Det är en tvådagarskurs som riktar sig till assistansanordnare inom LSS och som har detta tillägg till Crona Lön. Lämpliga förkunskaper är genomgången grundkurs eller längre erfarenhet av Crona Lön. I dagplanen redovisas kursinnehållet lite mer utförligt.

Kursen ger 4 aktualitetstimmar avseende SRF certifiering av lönekonsulter.
2017-10-06Mer info
I Crona Lön finns möjligheten att använda sig av funktionen Digital brevlåda. Detta innebär att lönebeskedet skickas till den anställde via någon operatörerna e-Boks eller Kivra. Möjlighet finns att koppla på båda operatörerna på ett och samma företag. Pelle kan få sitt lönebesked till e-Boks, Lisa sitt till Kivra och Anders via snigelpost.

Idag får de flesta anställda sina lönebesked via e-post. Datainspektionen har gjort bedömningen att det inte uppfyller säkerhetskraven vare sig avseende Personuppgiftslagen (PUL) eller nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Vår digitala brevlåda uppfyller alla dessa krav. Även Crona Portal uppfyller kraven. Genom att skicka ut lönespecifikationer och kontrolluppgifter via vår Digitala brevlåda effektiviseras lönehanteringen och görs hållbar över tiden, ”bra miljöval”.

Att koppla på funktionen Digital brevlåda kostar 490 kr per anslutet företag och 1:95 per skickat lönebesked eller kontrolluppgift. E-boks finns tillgängligt idag och Kivra från nästa programversion. Anmälan görs inifrån programmet.
2017-10-04Mer info
I budgetpropositionen för 2018 presenterar regeringen en förenkling av systemet för de subventionerade anställningarna genom att ett nytt, enhetligt stöd införs. Fem stöd blir ett: Introduktionsjobb.

Dagens olika former av särskilt anställningsstöd, förutom extratjänsterna, görs om till ett stöd - introduktionsjobb. Introduktionsjobben ersätter därmed dagens särskilt anställ-ningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, de båda traineejobben och instegsjobb.
2017-09-30Mer info
För att lönestatistik ska kunna tas fram behövs en klassifikation av yrken i näringslivet. Sedan 2014 tillämpas en ny yrkesklassifikation – NYK14. Det är viktigt att alla företag för in de nya yrkeskoderna i sina löne- eller HR-systemet.

Svenskt Näringslivs lönestatistik är av stor betydelse vid exempelvis löneförhandlingar. Lönestatistiken är ett viktigt faktaunderlag för parterna, men statistiken används också av medlemsorganisationerna vid rådgivning till företagen.

I Crona Lön används NYK14 också vid arbetet med lönekartläggningar. Mer information och en video finns via länken.
2017-09-28Mer info
Tillväxtverket har fått i uppdrag att hjälpa mindre företag med att digitalisera sin produktion eller sina tjänster. Den digitala omställningen är viktig även för mindre företag. Det finns 35 miljoner till extra kompetens, och sista ansökningsdag är 31 oktober. Läs mer om stödet på Tillväxtverkets hemsida
Lönekartläggning - nytt tillägg till Crona Lön
2017-09-27
I senaste versionen av Crona Lön finns nu möjlighet att koppla på ett nytt tillägg, Lönekartläggning. Som ni säkert är medvetna om infördes en ändrad lagstiftning första januari i år som säger att alla företag måste genomföra lönekartläggningar och är man fler än 10 anställda ska detta arbete också dokumenteras. Lönekartläggning finns som tillägg till Crona Lön 50 och större.

En korrekt genomförd lönekartläggning består av flera steg: arbetsvärdering, kartläggning, analys och planerad åtgärd. Det nya tillägget i Crona Lön följer samma hantering som har rekommenderats av DO (Diskrimineringsombudsmannen). Att manuellt genomföra en lönekartläggning, även vid ett fåtal anställda, är ett mycket stort arbete. Funktionen Lönekartläggning underlättar detta arbete för er!

Priset för tillägget är 2.450 kr (ex moms). Avtalskostnaden är 95 kr/mån. Ring oss på 0322-67 07 00 för att få veta mer.

Crona Portal - massa nyheter
2017-09-20
En ny version av Crona Portal är ute nu med följande nyheter:

Inloggning: Nu kan rollen "avdelningsadministratör" även vara kopplad till ett anställningsnummer, dvs. att avdelningsansvarig inte behöver två inloggningskonton. När användaren väljer ”sitt” anställningsnummer kan han t.ex. se sina lönebesked och godkänna sina egna tider varemot när han väljer en anställd på avdelningen så kan han inte se lönebesked men kan attestera.
Måltider: Måltider anges nu på respektive resdag i guiden för traktamenten. Det gör att programmet kan göra korrekt måltidsreduktioner, genom att veta om reduktionen ska matchas mot ett heldags- eller halvdagstraktamente.
Guider: Knapp i guiderna för att spara och genast registrera ytterligare. [Spara och ny].
Projektlista: En helt ny utskrift har lats till, en "projektlista", dvs. alla tider och kostnader som registrerats på portalen, per resultatenhet eller brukare kan skrivas ut.
Inställningar: Två nya inställningsmöjligheter för portalen för företags- och systemadministratörer. Dels en möjlighet att göra resultatenheter och/eller brukare tvingande vid inmatning och dels en möjlighet att slå av klockslag i tidrapporten, i det fall man endast vill rapportera totalt antal timmar för dagen.
LSS Tillägg: För de användare som har LSS tillägget i Crona Lön finns ytterligare funktioner i Crona Portal. En nyhet där är möjligheten att upphäva en tidigare gjord signering på en tidrapport.
Fler förslag, denna gång kring tillgänglighet
2017-09-19
Regeringen har beslutat att föreslå ett förstärkt förbud mot diskriminering. Även företag med färre än tio anställda som tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten ska nu omfattas.

I januari 2015 infördes nya regler kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Företag med färre än tio anställda undantogs. Den nya propositionen omfattar även dessa företag.

Anledningen till det utökade förbudet gällande bristande tillgänglighet är att majoriteten av företagen inom området varor och tjänster har just färre än tio anställda. Genom det här förslaget ska således den enskilda individen få större tillgång till effektiva rättsmedel och möjlighet till upprättelse. Det ska i varje enskilt fall göras en skälighetsbedömning avseende de små företagen, för att ta reda på förmågan att vidta tillgänglighetsåtgärder. Lagändringen är tänkt att träda i kraft den 1 maj nästa år.
Regeringen föreslår
2017-09-19
För att ännu fler ska komma ut i arbetslivet föreslår regeringen minskade kostnader för första medarbetare. Genom att göra det enklare för småföretagare att anställa räknar man med att fler nya jobb ska skapas.

Att anställa sin första medarbetare är för många företagare ett väldigt stort steg. Därför föreslår regeringen i kommande budgetproposition att fler företagare ska få nedsatta arbetsgivaravgifter när de anställer sin första medarbetare. Detta innebär att det stöd som redan idag gäller för enskilda näringsidkare utvidgas till att även omfatta aktiebolag och handelsbolag. För aktiebolag är då kravet att det högst finns en anställd redan, som också är delägare eller närstående till delägare. För handelsbolag gäller att det inte finns någon anställd och högst två delägare.
2017-09-13Mer info
Vi på DataVara AB arbetar intensivt med att utveckla Crona Lön så att vi uppfyller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). DataVara AB är aktiv i Srf Lönsam som lämnat in ett remissvar till regeringen.

Srf Lönsam är en samverkan mellan Srf konsulterna och Sveriges ledande lönesystemleverantörer som förutom DataVara AB omfattar bl.a. Aditro, Bluegarden, Fortnox, Flex Applications, Hogia, HRM Software, Kontek, Nmbrs Sweden AB, Softone, Unit4, SAP, Visma Agda, Visma Spcs.

Vi i gruppen har också arbetat nära Skatteverket i frågan kring Arbetsgivardeklaration på individnivå, tagit fram en gemensam standard för lönearter, och för dialog med andra viktiga intressenter kring lön såsom Fora, SCB, Collectum, Datainspektionen, Arbetslöshetskassornas samorganisation.
Assistansersättningen
2017-08-24
Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att räkna upp schablonersättningen per timme för personlig assistans mer de kommande tre åren jämfört med i år.

Förslaget ska finnas med i budgetpropositionen som lämnas till riksdagen den 20 september och innebär att schablonersättningen per timme höjs med 4 kronor och 40 öre i stället för 3 kronor som annars varit fallet.

I procent räknat handlar det om 1,5 procent jämfört med 1,05, som ersättningen höjdes med i år. Den allmänna löneutvecklingen brukar ligga på strax över 2 procent, så realt blir det ändå en sänkning. Ändringen beräknas kosta drygt 100 miljoner nästa år. Vi får se hur förslaget kommer att hanteras i Riksdagen i höst!
Förstadagsintyg
2017-08-23
Landstingen och regionerna har gjort olika tolkningar avseende skyldigheten att utfärda sjukintyg från första sjukdagen.

Enligt Socialstyrelsen finns inga som helst oklarheter. Det är patientdatalagen som gäller, intygen ska lämnas, säger Lisa van Duin, jurist på Socialstyrelsen. Däremot anges inget om vilka avgifter som får tas ut.