2018-07-13Mer info
Tack vare eller snarare på grund av de nya reglerna kring arbetsgivardeklarationen släpper vi nu en nya version av löneprogrammet.

AGI eller utskrivet "Arbetsgivardeklaration på individnivå" har införts för vissa företag redan 2018-07-01. Ni, som ska följa dessa nya regler för att redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå, ska markera under menyn Företagsinställningarna och sidomenyn Grundinställningar - Skatt ifall ni omfattas av de nya reglerna. Då kommer ni med automatik få fram den nya arbetsgivardeklarationen och tillhörande fil när ni kör den vanliga rutinen för arbetsgivardeklaration.

Ingen annan ändring behöver göras för att den nya hanteringen ska fungera. Inte ens ifall du redan påbörjat lönekörningen innan du uppdaterat till den nya versionen. Man bara markerar att man ska ha nya AGI från och med 2018-07-01 och kör ut din arbetsgivardeklaration. Ni ska fått besked från Skattemyndigheten i det fall ni omfattas av de nya reglerna.

Den nya versionen är också anpassad till ”Bonus Malus”, den nya beräkningen av bilförmån. Om en bil är registrerad efter 30 juni 2018, markerar du detta och anger fordonsskatten per år i bilförmånsberäkningen. Beräkningen ändras då från 31,7 % till 29 % av prisbasbeloppet, och lägger till fordonsskatten i beräkningen.

Vi har också infört CSR-förfrågan med direktkontakt till Skatteverket. Skatteverket har öppnat en s.k. API-koppling som innebär att löneprogrammet läser direkt i Centrala Skatteregistret. Du kan m.a.o. göra förfrågan och få svar direkt till Crona Lön. Du slipper på så sätt först skicka en fil och därefter hämta ner svaret och läsa in. Funktionen kan göras för hela företaget under menyn Funktioner eller för enstaka anställd i personalregistret på fliken Skatt.

Vi har skapat en liten film som kortfattat beskriver AGI i löneprogrammet. Du når den via länken ovan. Lite annat gott och smått finns också med. Den nya versionen heter 2018.c R:180711.
2018-07-13Mer info
Lite info kring nya AGI:n
Sommarens öppettider
2018-06-29
Under juni, juli och augusti är våra öppettider ändrade.

Vår kundsupport har öppet hela sommaren, dock med en något mindre bemanning. Växeln öppnar 8:30 och som vanligt öppnar kundsupporten först 10:00 på fredagar. Växeln stänger nu klockan 16:30 och supporten klockan 16:00. Lunch äter vi mellan 12:00 och 13:00.

Administration och försäljning har stängt under veckorna 28, 29 och 30 (även om jag är övertygad om att vår kundsupport gärna tar emot beställningar!).

Ha en fortsatt bra sommar, så hoppas vi att inte solen flyttar in i "molnet" !!
2018-06-29Mer info
Från och med kommande månadsskifte gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen för vissa arbetsgivare. Förändringen innebär att man ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag som gjorts per person varje månad. Detta kallas Arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI. Läs bifogat supportdokument för att se om ni också omfattas.
Högre "LAS-ålder"
2018-06-25
Regeringen föreslår att LAS-åldern höjs från 67 till 69 år. Syftet är att ge arbetstagare större möjlighet att själva välja när de vill gå i pension.
Höjningen sker enligt förslaget i två omgångar. Från 2020 höjs åldern från 67 till 68 år, 2030 ytterligare ett steg till 69 år. Vi får se vad Riksdagen säger ;-)
Bilprislista
2018-06-25
Nu finns en ny bilprislista utlagd på vår hemsida. Du kan importera den direkt inifrån löneprogrammet. Gå till menyn Inställningar och välj Import bilförmånsvärden. Följ guiden.

Den kommer att vara med med automatik vid nästa programuppdatering som kommer i mitten av juli med AGI-haneteringen för vissa företag (se en tidigare nyhet nedan).
2018-06-20Mer info
Vi får ofta frågan (och ibland en uppfordrande synpunkt) kring anställdas samtycke kring att få lönebeskeden via e-post. Vi saxar ur Datainspektionen hemsida:

De anställda kan inte samtycka till att lönespecifikationer skickas per e-post. Det går inte att kringgå säkerhetskravet enligt dataskyddsförordningen. All typ av personuppgift ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet.
2018-06-20Mer info
Det införs en ny lag om entreprenörers ansvar när det gäller arbetstagares krav på att få sin lön utbetalad. En arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör högre upp i kedjan. Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag med den ändringen att den nya lagen och lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2019.
Skattefrihet för privat sjukvård slopas 1 juli 2018
2018-06-19
Den 1 juli 2018 slopas skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård i Sverige samt för förmån av vård och läkemedel utomlands. Det innebär att även förmånen av en försäkring som finansierar sådan vård blir skattepliktig. Däremot blir utgiften avdragsgill för arbetsgivaren.

Åtgärden kommer att minska löneväxlingarna för t.ex. ögonoperationer och privata sjukvårdsförsäkringar på företagen, då detta inte längre är förmånligt.

Hälsoförmånen registreras med löneart 34 i standardlöneartstabellen, då arbetsgivaren betalar utgifter eller premier från 1 juli 2018. Företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering ändras inte och kommer att vara fortsatt skattefria för de anställda och avdragsgilla för arbetsgivaren.
Rehabiliteringsansvar
2018-06-19
Från den 1 juli får företagen ett större rehabiliteringsansvar för sina anställda. Det blir arbetsgivarens ansvar att ta fram en plan för hur personal, som varit sjukskriven i 30 dagar, ska kunna komma tillbaka och arbeta igen.
2018-06-01Mer info
Polismyndigheten får större möjlighet att göra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Avgiften som en arbetsgivare kan bli skyldig att betala om denne har en anställd som inte har rätt att vistas eller arbeta i Sverige ska också höjas. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2018.
2018-05-24Mer info
Karensdagen ersätts med ett så kallat karensavdrag. Tanken med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist. Karensavdraget är 20 procent av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. För den som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensavdraget en hel dag med kalenderdagsberäknad sjukpenning.

För den med arbetstidsberäknad sjukpenning utgör karensavdraget 20 % av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning. Detta har betydelse för den som exempelvis jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har kortare arbetstid andra dagar. Avdraget blir lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk. Förslaget gäller inte personer som enbart får inkomst som egenföretagare.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2019.
Kivra och eBoks
2018-05-18
För att skicka lönebeskeden via Kivra eller eBoks efter nya uppdateringen måste ni slå på debiteringskontot.

Du hittar denna inställning bland Företagsinställningarna under flikarna Personal och Digital brevlåda!

Det kommer vara via detta debiteringskonto som ni får kontroll över hur mycket som skickats, från vilket företag och när.
2018-05-17Mer info
Vissa ändringar införs i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär bland annat att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela vissa föreskrifter om assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet. Enligt förslaget ska också en kommun, som har tagit emot ett beslut från Försäkringskassan om att en person saknar rätt till assistansersättning, omgående informera personen om förutsättningarna för insatser enligt LSS. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.
2018-05-17Mer info
Fackföreningsavgiften ska kunna dras av på skatten när skattereduktionen för fackföreningsavgifter återinförs. Det blir därmed möjligt för fackföreningsmedlemmar att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen. Det gäller under förutsättning att medlemsavgiften är minst 400 kr per år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Reglerna börjar gälla den 1 juli 2018.
2018-05-17Mer info
Skattefriheten ska avskaffas för arbetstagare som får förmåner av sin arbetsgivare i form av privat hälso- och sjukvård och sjukvårdsförsäkringar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018.
Debiteringskonto - priser
2018-05-15
Från den 1 juni kommer debitering av vissa tjänster som är relaterade till antal transaktioner samlas i det vi kallar debiteringskonto. Det är tjänster som Digital brevlåda, inloggning på portalen med BankID eller via sms. Signering av tidrapporter med BankID för LSS:are

Funktionen debiteringskonto är på plats i programmet från version 2018.b, men genererar fakturor först från den 1 juni. Det finns ett debiteringskonto i löneprogrammet och ett annat i portalen. Med ett debiteringskonto där ni som användare kan se vad som påförts och inte, ger er bättre kontroll och oss enklare administration.

Digital brevlåda
Avgiften avseende Digital brevlåda är som tidigare 1:95 kr per lönebesked, oberoende på ifall de skickas med Kivra eller eBoks. Transaktionerna fram till 1 juni kommer att faktureras vid sidan om debiteringskontot. Notera: Ni som idag använder Digital brevlåda måste m.a.o. slå på debiteringskontot i löneprogrammet!

Inloggning portalen
Med den nya versionen av Crona Portal finns möjlighet till en säkrare inloggning med BankID eller via sms och en kontrollkod. Priset för inloggning via BankID är 35 öre. Väljer man tvåstegsverifiering via sms kostar varje sådant 0:95 kr per styck. Nuvarande sätt att logga in utan kostnad finns givetvis kvar.

Inloggning portalen
I LSS tillägget kan man signera tidrapporterna med BankID på portalen. Från 1 juni kommer en signering att belasta debiteringskontot med 1:95 kr. Signeringar med BankID som gjorts fram till den 1 juni kommer inte att debiteras alls. Samtidigt sänks månadskostnaden med 25 kr för Crona Rapportera LSS 80. Träder i kraft vid er nästa avtalsförlängning. Notera: Ni som idag signerar med BankId måste m.a.o. slå på debiteringskontot på portalen!
2018-05-15Mer info
Nu har vi släppt en ny version av löneprogrammet och portalen. De stora ändringarna är kopplade till den nya dataskyddslagen (GDPR) med ökad säkerhet för personuppgifter.

Mer om nyheterna kan du läsa om i det supportdokument som finns länkat under rubriken och pilarna ovan.

Som du kan läsa införs bl.a. ett debiteringskoto där vi kommer att samla upp nyttjade tjänster som att skicka lönebesked via Kivra och eBoks och på portalens debiteringskonto kommer användandet av BankID och eventuella sms hamna.
Ny version av Crona Portal
2018-05-14
Den nya versionen av Crona Portal släpps efter kontorstid i eftermiddag.

Den innehåller många nyheter, bland annat möjlighet till inloggning med BankID eller via SMS bekräftelse. Detta är nyheter för att öka säkerheten med anledning av nya Dataskyddslagen (GDPR).

För att kunna använda detta, samt (för LSS) signering av tidrapporter till Försäkringskassan med BankID, måste ett debiteringskonto för företaget skapas. Du gör det enkelt på följande sätt:

1) Logga in på Crona Portal som systemadministratör.
2) Gå till Inställningar, Administrera.
3) Välj avdelning Sekretess.
4) Klicka på ”Använd debiterbara funktioner” [Ja].
5) Godkänn att aktivera funktionen med knappen [Jag förstår].

Notera: Ni LSS:are som idag signerar med BankId måste alltså också slå på debiteringskontot!