2018-06-13Mer info
Från och med kommande månadsskifte gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen för vissa arbetsgivare. Förändringen innebär att man ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag som gjorts per person varje månad. Detta kallas Arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI. Läs bifogat supportdokument för att se om ni också omfattas.
Sommarens öppettider
2018-06-01
Under juni, juli och augusti är våra öppettider ändrade.

Vår kundsupport har öppet hela sommaren, dock med en något mindre bemanning. Växeln öppnar 8:30 och som vanligt öppnar kundsupporten först 10:00 på fredagar. Växeln stänger nu klockan 16:30 och supporten klockan 16:00. Lunch äter vi mellan 12:00 och 13:00.

Administration och försäljning har stängt under veckorna 28, 29 och 30 (även om jag är övertygad om att vår kundsupport gärna tar emot beställningar!).

Ha en fortsatt bra sommar, så hoppas vi att inte solen flyttar in i "molnet" !!
2018-06-01Mer info
Polismyndigheten får större möjlighet att göra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Avgiften som en arbetsgivare kan bli skyldig att betala om denne har en anställd som inte har rätt att vistas eller arbeta i Sverige ska också höjas. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2018.
2018-05-24Mer info
Karensdagen ersätts med ett så kallat karensavdrag. Tanken med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist. Karensavdraget är 20 procent av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. För den som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensavdraget en hel dag med kalenderdagsberäknad sjukpenning.

För den med arbetstidsberäknad sjukpenning utgör karensavdraget 20 % av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning. Detta har betydelse för den som exempelvis jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har kortare arbetstid andra dagar. Avdraget blir lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk. Förslaget gäller inte personer som enbart får inkomst som egenföretagare.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2019.
Kivra och eBoks
2018-05-18
För att skicka lönebeskeden via Kivra eller eBoks efter nya uppdateringen måste ni slå på debiteringskontot.

Du hittar denna inställning bland Företagsinställningarna under flikarna Personal och Digital brevlåda!

Det kommer vara via detta debiteringskonto som ni får kontroll över hur mycket som skickats, från vilket företag och när.
2018-05-17Mer info
Vissa ändringar införs i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär bland annat att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela vissa föreskrifter om assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet. Enligt förslaget ska också en kommun, som har tagit emot ett beslut från Försäkringskassan om att en person saknar rätt till assistansersättning, omgående informera personen om förutsättningarna för insatser enligt LSS. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.
2018-05-17Mer info
Fackföreningsavgiften ska kunna dras av på skatten när skattereduktionen för fackföreningsavgifter återinförs. Det blir därmed möjligt för fackföreningsmedlemmar att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen. Det gäller under förutsättning att medlemsavgiften är minst 400 kr per år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Reglerna börjar gälla den 1 juli 2018.
2018-05-17Mer info
Skattefriheten ska avskaffas för arbetstagare som får förmåner av sin arbetsgivare i form av privat hälso- och sjukvård och sjukvårdsförsäkringar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018.
Debiteringskonto - priser
2018-05-15
Från den 1 juni kommer debitering av vissa tjänster som är relaterade till antal transaktioner samlas i det vi kallar debiteringskonto. Det är tjänster som Digital brevlåda, inloggning på portalen med BankID eller via sms. Signering av tidrapporter med BankID för LSS:are

Funktionen debiteringskonto är på plats i programmet från version 2018.b, men genererar fakturor först från den 1 juni. Det finns ett debiteringskonto i löneprogrammet och ett annat i portalen. Med ett debiteringskonto där ni som användare kan se vad som påförts och inte, ger er bättre kontroll och oss enklare administration.

Digital brevlåda
Avgiften avseende Digital brevlåda är som tidigare 1:95 kr per lönebesked, oberoende på ifall de skickas med Kivra eller eBoks. Transaktionerna fram till 1 juni kommer att faktureras vid sidan om debiteringskontot. Notera: Ni som idag använder Digital brevlåda måste m.a.o. slå på debiteringskontot i löneprogrammet!

Inloggning portalen
Med den nya versionen av Crona Portal finns möjlighet till en säkrare inloggning med BankID eller via sms och en kontrollkod. Priset för inloggning via BankID är 35 öre. Väljer man tvåstegsverifiering via sms kostar varje sådant 0:95 kr per styck. Nuvarande sätt att logga in utan kostnad finns givetvis kvar.

Inloggning portalen
I LSS tillägget kan man signera tidrapporterna med BankID på portalen. Från 1 juni kommer en signering att belasta debiteringskontot med 1:95 kr. Signeringar med BankID som gjorts fram till den 1 juni kommer inte att debiteras alls. Samtidigt sänks månadskostnaden med 25 kr för Crona Rapportera LSS 80. Träder i kraft vid er nästa avtalsförlängning. Notera: Ni som idag signerar med BankId måste m.a.o. slå på debiteringskontot på portalen!
2018-05-15Mer info
Nu har vi släppt en ny version av löneprogrammet och portalen. De stora ändringarna är kopplade till den nya dataskyddslagen (GDPR) med ökad säkerhet för personuppgifter.

Mer om nyheterna kan du läsa om i det supportdokument som finns länkat under rubriken och pilarna ovan.

Som du kan läsa införs bl.a. ett debiteringskoto där vi kommer att samla upp nyttjade tjänster som att skicka lönebesked via Kivra och eBoks och på portalens debiteringskonto kommer användandet av BankID och eventuella sms hamna.
Ny version av Crona Portal
2018-05-14
Den nya versionen av Crona Portal släpps efter kontorstid i eftermiddag.

Den innehåller många nyheter, bland annat möjlighet till inloggning med BankID eller via SMS bekräftelse. Detta är nyheter för att öka säkerheten med anledning av nya Dataskyddslagen (GDPR).

För att kunna använda detta, samt (för LSS) signering av tidrapporter till Försäkringskassan med BankID, måste ett debiteringskonto för företaget skapas. Du gör det enkelt på följande sätt:

1) Logga in på Crona Portal som systemadministratör.
2) Gå till Inställningar, Administrera.
3) Välj avdelning Sekretess.
4) Klicka på ”Använd debiterbara funktioner” [Ja].
5) Godkänn att aktivera funktionen med knappen [Jag förstår].

Notera: Ni LSS:are som idag signerar med BankId måste alltså också slå på debiteringskontot!
Karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen blir färre
2018-05-04
Antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex. I dag måste den som ansöker om arbetslöshetsersättning ha varit arbetslös i minst sju dagar innan det är möjligt att få ersättning. Syftet med att minska till sex dagar är att öka den ekonomiska tryggheten för personer som blir arbetslösa utan att för den skull minska drivkraften till att hitta ett nytt jobb. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringen börjar gälla den 2 juli 2018.
Lönebesked via ePost eller Digital brevlåda
2018-04-19
Vi får många frågor kring lönebesked via e-post. Den kanske vanligaste är: "Är det inte tillåtet att skicka lönebesked via e-post om den anställde skrivit på ett godkännande?"

Svaret är nej! - ett sådant avtal förändrar inget!
Parterna i en sådant avtal anses inte jämbördiga, den anställde är i beroendeställning. Avtalet gäller helt enkelt inte.

Sedan är det ju så att Datainspektionen har uttalat att e-post inte är säkert nog. Men det vet vi ännu inte helt säkert förrän då det kommit en dom som kan vara prejudicerande.

Det är ni som personuppgiftsansvariga som får ta beslutet. Vi tar inte bort funktionen att skicka lönebesked via e-post men ger möjligheten med Digital brevlåda.
2018-04-16Mer info
Skatteverket kommer under våren och försommaren att bjuda in till kostnadsfria webbseminarier om AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå, fördjupad information. På dessa seminarier får du fördjupad information bland annat kring hur man redovisar SINK och utsänd personal på individnivå.

Det verkar varit fullbokat vid ett första tillfälle, får se ifall Skatteverket anordnar fler webbinarier.
2018-04-10Mer info
I Crona Lön finns möjligheten att använda sig av funktionen Digital brevlåda, vilket innebär att lönebeskedet skickas till den anställde via någon operatörerna eBoks eller Kivra. Möjlighet finns att koppla på båda operatörerna på ett och samma företag. Pelle kan få sitt lönebesked till e-Boks, Lisa sitt till Kivra och Anders via snigelpost.

Idag får de flesta anställda sina lönebesked via e-post. Datainspektionen har gjort bedömningen att det inte uppfyller säkerhetskraven avseende nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Vår digitala brevlåda uppfyller dessa krav. Även Crona Portal uppfyller kraven. Genom att skicka ut lönespecifikationer och kontrolluppgifter via vår Digitala brevlåda effektiviseras lönehanteringen och görs hållbar över tiden, dessutom ”bra miljöval”.
Kivra har långa handläggningstider
2018-04-04
Belastningen på Kivra nu inför GDPR är stor varför deras handläggningstider blir lååånga. Ni som beställt koppling till Kivra får ha tålamod.
"Vårdskatt"
2018-03-23
Regeringen väljer att gå vidare med förslaget med vårdskatt, och har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att förmånsbeskatta medarbetare som får privat hälso- och sjukvård betalad av sin arbetsgivare. Förslaget har fått svidande kritik av flera remissinstanser och är tänkt att införas per den 1 juli i år.

Förslaget kan ge upphov till svåra gränsdragningsproblem när skattefria insatser ska skiljas från den hälso- och sjukvård som ska förmånsbeskattas. Klara regler finns inte utan kommer prövas rättsligt.
Semesterårsskifte
2018-03-22
För dig som ska göra semesterårsskifte efter att marslönen är utbetald – du vet väl att du hittar våra supportdokument inne i löneprogrammet under menyrubrik Visa/Informationspanel. I rutan RSS väljer du Support och i rutan Kategori väljer du Semester.

Välkommen att söka runt i informationspanelen, där finns över 150 suppordokument. Där hittar du också många bra supportdokument kring semester. Nedan har du tre av dessa.

LON0031 Semesterskuldlista
LON0004 Semesterårsskifte
LON0005 Beräkningar enligt semesterlagen
Semesterfilmer
2018-03-22
Nej, vi vill inte visa semesterfilmen från Mallorca. Här är istället tre filmer kring hanteringen av semester i löneprogrammet. Lena Kragelund presenterar:

1. Semesterlagen och kollektivavtal
2. Beräkning semesterdagar
3. Beräkning semesterlön/semestertillägg